Generella administrativa datasystem GADS ab
Tfn:0709 107101
E-post Kontakt .

Gå till GADS startsida, där hittar ni nedladdningsbara kompletta system som ni kan testa utan kostnad!


Innehållsförteckning.

MENYX redovisning

Systemet är ett väl beprövat program som lämpar sig företag som vill ha en korrekt, snabb och säker redovisning och inte har behov av kostnadsställeredovisning. Genom sin kompakta design kan stora mängder information sparas.

Översiktlig beskrivning

Med hjälp av detta system erhålls ett komplett stöd för affärsredovisningen där en 4-ställig valfri kontoplan kan användas. Åv många skäl bör man använda en konto-plan som följer EU-bas-rekommendationerna, vilket inte utesluter branschanpassade varianter.

För den dagliga bokföringen finns koppling till reskontror för leverantörsfakturor, kundfakturor och hyresdebitering. Även inre-fond-transaktioner kan hanteras via redovisningen. Det finns flera fördelar med integrationen, t ex minskat jobb med verifikationsregistrering, förenklad avstämning, automatiskt bildade transaktioner.

I samband med bokslut, både periodbokslut och årsbokslut, finns möjlighet att med hjälp av en rABalans och en bokslutsverifikation, testa utfallet av olika bokslutsalternativ.

För budgetarbetet finns möjlighet att utforma ett komplett underlag där hela budgetåret är åtkomligt på konto/periodnivå. Både innevarande och nästa års budget kan hanteras.

Systemet förutsätter att redovisningperiodens längd är 1 månad . Man kan använda brutet räkenskapsår , dvs valfri startmånad. årslängd är alltid 12 månader.

I samband med nytt bokföringsår kan det gamla året ligga öppet i sex månader.

Det är möjligt att hantera flera företag i samma databas, vilket kan vara aktuellt för klientredovisning eller hyresadministration.

Det gör systemet också lämplig för redovisningsbyråer som ger service åt ett antal företag. I detta fall kan lämpliga kontoplaner lätt utformas för olika branscher.

Huvudfunktioner

Beskrivande text

Systemets huvudmeny ser ut så här: Med verifikationsregistreringen förs alla verifikationer in i databasen och ligger sedan till grund för de olika rapporterna.

Förberedelser i samband med installation

Avsnittet är avsett för att underlätta uppstarten av det installerade systemet men fungerar också som dokumentation att återvända till.

Följande av nedanstående punkter måste behandlas innan systemet tages i bruk.

 1. AnpassningAnpassning av redovisningssystemet.
 2. Företagsuppgifter via grunduppgifter nedan.
 3. Ingående balanser, för att saldon ska vara riktiga.
 4. Kontotabell, som anger de konton som ska användas när verifikationer förbereds automatiskt.

Punkt 1 och 2 är nödvändiga innan verifikationer registreras, punkt 3 bör vara gjort innan rapporter tages ut.

Anpassning av redovisningssystemet

Användaren kan bestämma vilka alternativa funktioner som ska användas med hjälp av denna bild. Bilden finns under Installationsuppgifter >>> Anpassning av systemet Redovisning anpassning Här ges möjlighet att bestämma om koppling ska göras till övriga installerade MENYX-system från GÅDS.

Grunduppgifter

grunduppgifter

Menyn visas under Uppläggning av grunduppgifter i huvudmenyn. de förekommande alternativen behandlas nedan.

Företagsuppgifter

Redov_foretag

Företagsuppgifterna och uppgifterna om bokföringsår måste fyllas innan man registrerar verifikationer. Om redovisningssystemet är installerat för flera företag måste en uppgift finnas för varje företag.

Företag nummer
sätts till 1 och kan ej ändras. Nummer kan anges om systemet har installerats för flera företag.
Adressuppgifter
Hämtas automatiskt från företagsposten, kan ändras.
Kontoplan nummer
Om flera alternativa kontoplaner finns anger man önskad variant här.
Pågående år
Det år man avser att starta med anges här. årtalet ändras automatiskt i samband med årskörning .
Startmånad
Ånge månadsnummer 1 - 12 här. Åvser redovisningsårets första månad.
Redovisningsårets längd
kan ej ändras.
Nytt bokföringsår ska påbörjas
Markera här när nytt bokföringsår pABörjas. När det är gjort kan två år vara aktiva samtidigt under 6 månader. Det första är då antagligen under bokslutsarbete.
Konto för årsresultat
Ånge det konto mot vilket årsresultatet ska bokas. (I samband med årsbokslut brukar revisorer göra en bokslutstransaktion för årsresultatet varvid uppgiften inte behövs.)
Bokföringsperioder
Här visas uppgifter om pågående år, vilka perioder som avslutats och senaste bokföringsdatum och verifikationsnummer.

Kontoplan

Den kontoplan som levereras med systemet kan behöva kompletteras för att passa. Kontoplanen kan uppdateras i samband med verifikationsregistrering, men om större förändringar ska göras är det bättre att uppdatera via grunduppgifter

kontoplan.

Kontoplanen ligger synlig vid verifikationsregistrering. Kontoplanen kan fritt växlas mellan kontonummer-ordning och bokstavs-ordning. Nya konton kan direkt läggas in. Kontoplanen består av fyrsiffriga konton av typ balans eller resultatkonton. Kontoplanen kan valfritt ändras. Användaren kan lätt utforma en komplett kontoplan efter eget val. För närvarande levereras EUBÅS99 mini tillsammans med SRU-koder, som används vid myndighetsrapportering. Ålla transaktioner kontrolleras mot kontoplanen.

SRU=standardiserade redovisnings- och räkenskapsuppgifter.

Användaren kan lätt komplettera kontoplanen med egna konton. För användare som har många redovisningsklienter finns möjlighet att lägga upp många anpassade kontoplaner. En ny kontoplan kan enkelt bildas genom kopiering av befintlig, och sedan kompletteras.

Ingående balanser

Ingående balanser registreras. Kreditbelopp ska ha minus-tecken. registreringen kan ske även efter det att verifikationer registrerats. En rapport kan bildas för alla ingående balanser.

I samband med årskörning överförs utgående balanser till ingående balanser i påföljande år. Ånvändaren behöver alltså inte registrara dessa uppgifter vid årsskifte.

Föregående års saldo

Möjlighet finns att registrera föregående års periodsaldon, vilket kan vara intressant för den resultatrapport som innehåller dessa jämförelsevärden.

Tabeller för kontohantering

Tabellerna ger möjlighet att använda konton enligt egna önskemål. det gäller både det stöd som finns när verifikationer eller bokföringsunderlag ska bildas automatiskt och i samband med redigering av kontostyrda utskrifter.

Underhåll av standardkontoplaner

I systemleveransen kommer ett par kontoplaner av med EU BÅS 99 som utgångspunkt. De befintliga kontoplanerna kan förändras med vanliga uppdateringsmetoder både i samband med verifikationsregistrering, underhåll av grunduppgiter eller här, varvid man kan utforma en helt ny kontoplan från början, eller kopiera en befintlig. Kontoplanens nummer kan användas när företagets uppgifter registreras.

Konton för automatisk kontering

Kontotabell

Kontotabellen ger möjlighet att styra den automatiska konteringen som görs i olika sammanhang.

Det sker t ex i samband med

Med installationen av systemet kommer en preparerad tabell. Denna tabell är också åtkomlig via Installationsuppgifter.

Redigering av resultat- och balansrapport

Balans Resulta Redigering

En tabell används för att möjliggöra viss redigering av resultatrapport och balansräkning. I huvudsak kan man styra vilka konton som ska summeras, och i vilken ordning kontona ska visas. Genom att välja en rad får man möjlighet att ändra radera eller lägga in en ny rad.

Varje rad i tabellen visar
Rad
som är ett löpnr som programmet väljer
Sum
är en kod som anger I efterföljande kolumn kan man ange
Kontointervall
anger första och sista kontot i ett intervall som ska summeras.
Intervalltext
är den text som skrivs som rubrik för intervallet
Totaltext
skrivs som huvudrubrik för avsnitt som ska totalsummeras.

Redigering av momsrapport

momsparametrar

Underlaget för momsrapporten bestäms här. Genom att ange ett kontointervall kommer motsvarande summer för beställda perioder att visas på rapporten.

Verifikationer och transaktionsrader.

Verifikationer registreras via nedanstående bild. För samband med reskontror (kund, leverantör, hyror) används anpassade bilder, men man återvänder till nedanstående för att eventuellt komplettera verifikationen före den slutliga registreringen (eller annulleringen).

Regbild.png

En verifikation kan bestå av max 115 konteringsrader. En registrerad verifikation kan inte ändras efter det att den är registrerad. Text kan registreras för varje konteringsrad. Konteringsmallar för återkommande verifikationer kan upprättas.

Verifikationslista.

Efter varje avslutat registreringstillfälle bildas en verifikationslista enligt nedan.

Demoföretaget AB Verifikationslista  Datum 2003-12-30
                      Sida  1

  VER. NR    DATUM  KONTO             BELOPP  TEXT
    103 2002 12 31 2440 Leverantörsskulder      -1000,00 R 812 Invest AB
            2640 Ingående moms         200,00 R 812 Invest AB
            8499 Öresavrundning          ,00 R 812 Invest AB
            1210 Maskiner och andra t      800,00 R 812 Invest AB

    104 2001 12 31 1920 Postgiro           5557,00 200210 4 1 3
            1511 Hyresfordringar       -5557,00 200210 4 1 3


I exemplet ovan har transaktionstexterna bildats automatiskt, där

 1. en leverantörsfakturas referensnummer och del av leverantörsnamn visas
 2. en hyresbetalning där avsedd månad, lägenhet och hyresgäst framgår.

ALTernativ vid verifikationsregistrering

Verifmeny.

Menyn visas i samband med att en ny verifikation ska registreras. Menyn ger möjlighet till åtkomst av de reskontror som man använder, beroende på hur installationen gjorts. Här visas alternativ på grund av att hyresredovisningen ingår i insallationen.

Reskontra-samband

Verifikationsregistrering i samband med reskontror beskrivs i respektive system.

Korrigeringsverifikation

Verifmeny.

En verifikation kan markeras som korrigeringsverifikation varvid uppgiften om korrigering kan visas i frågebilder eller i utskrift av huvudbok, både korrigerat och korrigerande verifikationsnummer noteras. Många korrigeringar kan göras för en verifikation.

Motbokning

Det finns möjligt att enkelt åstakomma en komplett motbokning genom att ange ett tidigare verifikationsnummer. Ålla transaktionsrader från den önskade verifikationen hämtas upp och är tillgängliga, nya rader kan läggas till. En korrigeringsreferens bildas automatiskt.

Uppföljning och kontroll

Verifikationsraderna sparas och kan återfinnas både i sitt konto och i sin verifikation, i sökbilder eller på papper. Via DB-sök i verktygsraden och därefter kontoanalys kan man från periodsaldon gå vidare till kontots transaktionsrader och därifrån se på motsvarande verifikationer. kontoanalys.

Beloppsökning

Sökning kan också ske på önskade belopp. Tillsammans ger dett hjälp både vid revision och periodiska avstämningar. Via en funktion kan man snabbt få fram det aktuella företagsresultatet direkt på skärmen för valfri period och interaktivt analysera uppgifterna.

Budget

Start_av_budgetarbetet

Budget utformas med hjälp av en registreringsbild som innehåller ett rutnät enligt nedan. Varje rad motsvarar ett konto och varje period (månad) motsvaras av en kolumn.

OBS! budgeterade intäkter ska anges med minus-tecken!

Budget-registrering

Vid budgetarbetets start kan man utgå från ett tomt formulär, eller utgå från föregående år. Man kan också utgå från senast avslutade period och använda de 12 senast avslutade månaderna. Det sista alternativet innehåller ju de aktuellaste uppgifterna. Man kan också utgå från tidgare lagrad budget, dvs återuppta ett avbrutet arbete.

Val av budgetunderlag

Observera att man växelvis kan arbeta med det innevarande budgetåret och nästa års budget. Med "nästa års budget" menas här det bokföringsår som följer på det första ej avslutade bokföringsåret. Bokföringen för det påföljande året kan ju vara påbörjat.

Registrering_av_budget

Budgetregistrering görs interaktivt och efter varje registrering visas det budgeterade utfallet längst upp till vänster. Registreringen kan göras på några alternativa sätt:

årets budget

Både årets budget och nästa års budget kan hanteras.

Ange konto/periodvärde
ställ markören i önskad cell och skriv in värdet, avsluta med
Ange och fördela ett kontos total
Sätt markören på totalfältet för önskat konto och tryck ENTER. Nedanstående bild visar möjliga alternativ. Budget-registrering konto totalfördelning Välj önskat fördelningsalternativ. Om procentuell fördelning väljes ska fördelningsnyckeln fyllas i, och summan ska bli 100 % (differens visas på raden). Fördelningsnyckeln anger med vilka procentsatser som ett givet totalbelopp ska fördelas mellan olika perioder. Fördelningsnyckeln gäller tills ny nyckel anges i samma registreringspass
Förändra ett kontos samtliga värden
Sätt markören på kontotexten och tryck ENTER. I nedanstående bild kan en omräkningsfaktor anges. Faktorn räknar om alla periodbelopp. Om t ex 1,15 anges, kommer periodbeloppen för kontot att ökas med 15 %. Om 0,9 anges kommer beloppen att minska med 10 %. Budget konto total faktorförändring
Förändra alla värden med samma faktor
Sätt markören i rubriken för kontotext och tryck ENTER. Alla värden kan då förändras med samma faktor. Om Värdet noll anges kommer alla värden att nollställas. Bild ser ut som ovanstående.
Förändra en kolumns värden med samma faktor
Sätt markören i rubriken för önskad period och tryck ENTER. Alla värden kan då förändras med samma faktor. Om Värdet noll anges kommer alla värden i kolumnen att nollställas. Bild ser ut som ovanstående.
Nästa års budget

Behandling enligt årets budget, se ovan. Uppgifterna överförs till årets budget i samband med årskörning.

årsskifte

När ett nytt års verifikationer ska registreras är antagligen det gamla året inte avslutat. Man ska då markera att ett Nytt bokföringsår ska påbörjas i Företagsuppgifter. Ett redovisningsår kan vara oavslutat i upp till sex månader varvid man kan bokföra både på det gamla och det nya året. Vid bokslutskörning överförs utgående balanser till nästa års ingående, medan de utgående periodsaldona sparas för kommande jämförelser. Detaljerade uppgifter om det avslutade årets verifikationer tages bort.

Utskrifter av Huvudbok och Grunduppgifter

Utskriftsalternativen nås från huvudmenyns Huvudbok och Grunduppgifter. Varje beställd rapport hamnar i utskriftskön. Ingen av utskrifterna påverkar innehållet i databasen. Utskrifter Rapporterna förklaras nedan.

Huvudbok

Rapporten visar alla transaktioner som registrerats på kontona. Genom att ange lämplig från och med period kan omfånget begränsas Ingående balans är alltid uppräknad till närmast föregående period. Man kan vid rapportbeställningen välja om man vill visa uppgifter om korrigeringsverifikationer. Om man vill visa korrigerings- verifikationerna kommer det i anslutning till en transaktionsrad att framgå vilka verifikationer som korrigerar raden, och vilken verifikation som är korrigerad av radens verifikation.

Demoföretaget AB       HUVUDBOK  Datum 2003-12-28
         PERIOD 2002 12 - 2002 12  Sida  1

KONTO TEXT            PER DATUM  VER.NR     DEBET     KREDIT     SALDO TEXT

 1510 Kundfordringar                                       ING.BAL  PERIOD
                 2002 12 2002-12-11  95  3000.00          3000.00 Fakt
                                            3000.00 SUMMA FÖRÄNDRING
                                            3000.00 UTG.BALANS

 1511 Kundfordringar Norge                         7145.00-       ING.BÅL  PERIOD
                 2002 12 2002-12-30  96   365.00          6780.00-
                     2002-12-31  97         813.00-   7593.00-
                     2002-12-31  98         2512.00-  10105.00-
                    Korr finns i ver= 113
 2002-12-31  99  10105.00              Bokslutsverif
                     2002-12-31  100          1.00-    1.00-
                     2002-12-31  101         1000.00-   1001.00-
                         Korr av ver   50
                                            6144.00 SUMMÅ FÖRÄNDRING

                                            1001.00- UTG.BÅLÅNS
 

Uppgifter om korrigering anger både vilken verifikation som korrigeras och vilken verifikation som korrigerar. Texterna hämtas från respektive verifikationsrad eller verifikationshuvud.

Saldolista

Rapporten visar periodsaldon och ackumulerade saldon för alla konton.

Demoföretaget AB  SALDOLISTA ALLA KONTON  Datum 2003-12-28
              PERIOD 2002 01-2002 03 Sida  1
 KONTO                 PERIOD      BELOPP      ACK.BELOPP

 1510 Kundfordringar         IB       16,625.00      16,625.00
                   2002 01     5,375.00      22,000.00
                   2002 02     9,375.00      31,375.00
                   2002 03     31,375.00-        0.00

SRU-lista

Rapporten visar summor per SRU-kod. Man kan välja om man vill ha detaljerade kontouppgifter eller enbart SRU-kod och belopp.
Rapporten avser att vara en hjälp i samband med deklaration

Demoföretaget AB  SRU MED INGåENDE KONTON  Datum 2003-12-28
           PERIOD 2002 01-2002 12  Sida  1
 SRU-kod  ÅCK.BELOPP     IB    KONTO-BELOPP KONTO

   200   16918.38     7475.00    -8475.00 1910 Kassa
                3259.83    -3157.45 1920 Postgiro
                        2786.50 1921 Postgiro, beordrad betalning
                 29.50    15000.00 1930 Checkräkningskonto


SRU = Standardiserade deklarations- och Räkenskapsuppgifter. Koderna återfinns på deklarationsblanketter.

Kontospecifikation

Transaktionerna på ett konto kan skrivas ut för valfria perioder.


Demoföretaget AB   KONTOSPECIFIKATION  Datum 2003-12-28
              1510 = Kundfordringar Sida  1

  Kundfordringar          72,750.00    72,750.00- SALDO:     0.00

    2002-05-16    40    12,000.00
                 PERIOD SALDO    12,000.00
  Kundfordringar          84,750.00    72,750.00- SALDO   12,000.00

    2002-06-05    47     2,250.00
    2002-06-28    54             12,000.00-  FAKTNR  4702
    2002-06-28    54             2,250.00-  FAKTNR  4703
.
.

Verifikationslista(dagbok)

Rapporten visar önskade sviter av registrerade verifikationer i nummerordning.

Momsredovisning

Med ledning av momsrapporten kan man direkt göra sin periodiska momsredovisning. Rapporten visar de konton varifrån aktuella belopp hämtas. Underlaget för att hämta uppgifterna registreras i tabell för Redigering av momsrapport.


Demobolaget AB    MOMSREDOVISNING  Datum 2003-03-03
           2003 01 - 2003 02  Sida  1


                            DEBET     KREDIT   FÖR MOMSRÅPPORT
    UTGåENDE SKÅTT 100%  KONTO 2610       12373.50               12374.00
    INGåENDE SKÅTT    KONTO 2640               2733.86       2734.00
                         ------------  ------------     ------------
    SALDO         KONTO 2650               9640.00       9640.00
    ÖRESUTJÄMNING     KONTO 8410         0.36

  BOKFÖRD OMSÄTTNING

    SKÅTTEPLIKTIG          SKÅTTEFRI
    KONTO              KONTO
    3010     3750.00
    3011      900.00
    3023     3600.00
    3031     29600.00
    3033      280.00
         ------------
    TOTALT    38130.00

Kontoplan

Utskrift av kontoplan i kontonummerordning.

Budget innevarande år

Rapporten visar innevarande års budget per konto och period. Rapporten avslutas med en sammanställning summerat över alla konton och perioder.

Budget nästa år

Rapporten visar nästa års budget per konto och period. Rapporten avslutas med en sammanställning summerat över alla konton och perioder.

Ingående balanser

Rapporten visar ingående balanser för tillgångs och skuldkonton.

Utskrifter av Resultat och Balansräkning

Resultat o balans Utskrifter

När rapporter beställs här kommer motsvarande perioder att markeras som avslutade. På dessa perioder kommer inte bokföring att kunna göras, med undantag av senaste pågående period i respektive år.

Resultat jämfört med budget

Rapporten visar resultatutfallet i jämförelse med budget. Vid rapportbeställningen kan man ange en period som ska jämföras med motsvarande budgetsiffror. Budgeten har registrerats via budgetregistreringen. Rapporten anger differenser både för hela året och för jämförelseperioden. Möjlighet finns att ta lägga in önskade delsummor med Redigering av resultat- och balansrapport.


 Demoföretaget AB  Resultatrapport Datum 2003-12-30
          Jämförelse med BUDGET  Sida  1
                   PERIODEN OMFATTAR 2002 07 - 2002 12      ÅRET OMFATTAR 2002 01 - 2002 12
 KONTO TEXT             PERIOD-SALDO    BUDGET  AVVIKELSE    ÅRS-SALDO    BUDGET  ÅVVIKELSE
  RÖRELSENS INTÄKTER     

  Intäkter          


  3010 Kontorsstolar           +600.00    +0.00   +600.00    +16800.00    +0.00  +16800.00
  3011 Kundvagnar            +5400.00    +0.00   +5400.00    +28796.00    +0.00  +28796.00
  3033 Dragkrokar            +280.00    +0.00   +280.00     +280.00    +0.00   +280.00
  3303 Plastkvastar            +0.00    +0.00    +0.00     +4100.00    +0.00   +4100.00
    Summa              +10180.00         +10180.00    +79276.00         +79276.00
.
.

Resultat jämfört med föregående år

Rapporten visar resultatutfallet i jämförelse med föregående år. Vid rapportbeställningen kan man ange en period som ska jämföras med motsvarande period i föregående år. Perioden kan vara en eller flera månader. rapporten anger differenser både för hela året och för jämförelseperioden. Möjlighet finns att välja var önskade delsummor ska visas, med Redigering av resultat- och balansrapport.

Demoföretaget AB  Resultatrapport   Datum 2003-12-30
         Jämförelse med Föreg.år Sida  1
                   PERIODEN OMFATTAR 2003 01 - 2003 06      ÅRET OMFATTAR 2003 01 - 2003 06
 KONTO TEXT             PERIOD-SALDO   Föreg.år  AVVIKELSE    ÅRS-SALDO   Föreg.år  ÅVVIKELSE
  RÖRELSENS INTÄKTER     

  Intäkter   
  3010 Kontorsstolar            +0.00  +16200.00  -16200.00      +0.00  +16200.00  -16200.00
  3011 Kundvagnar            +900.00  +23396.00  -22496.00     +900.00  +23396.00  -22496.00
  3023 Inneprylar            +3600.00  +12600.00   -9000.00     +3600.00  +12600.00   -9000.00
  3025 Årtullar              +0.00   +800.00   -800.00      +0.00   +800.00   -800.00
  3030 Tofter trä             +0.00  +12000.00  -12000.00      +0.00  +12000.00  -12000.00
  3031 Åssistans serviceavtal     +29600.00    +0.00  +29600.00    +29600.00    +0.00  +29600.00
  3303 Plastkvastar           +2700.00   +4100.00   -1400.00     +2700.00   +4100.00   -1400.00
  3305 Åmoriner             +7200.00    +0.00   +7200.00     +7200.00    +0.00   +7200.00
     Summa             +44000.00  +69096.00  -25096.00    +44000.00  +69096.00  -25096.00

        Summa          +44000.00  +69096.00  -25096.00    +44000.00  +69096.00  -25096.00 


  RÖRELSENS KOSTNÅDER        

  Övriga externa kostnader      
  5000 Lokalkostnader         -14400.00   -7200.00   -7200.00    -14400.00   -7200.00   -7200.00
 

Balansräkning

Balansräkningen visar tillgångar och skulder. För varje konto visas ingående balans, förändring därefter, och utgående balans. Vid beställning av rapporten ska man ange sista månad för till och med vilken summor ska bildas. Om två bokföringsår är öppna samtidigt anges detta på rapporten.

Möjlighet finns att välja var önskade delsummor ska visas, med Redigering av resultat- och balansrapport.


Demoföretaget AB  Balansrapport     Datum 2003-12-30
                     Sida  1
   PERIOD 2003 01 - 2003 06  Det gamla året har ej avslutats, IB är framräknad
 KONTO TEXT             Ingående balans      Förändring        Utgående balans
  TILLGÅNGÅR             

              
  1210 Maskiner och andra tekniska a   +800.00           +0.00            +800.00
  1510 Kundfordringar          +3000.00         +11975.00           +14975.00
  1610 Fordringar hos anställda     -1001.00         -7148.00           -8149.00
  1910 Kassa              -1000.00           +0.00           -1000.00
  1920 Postgiro             +102.38         +3402.00           +3504.38
  1921 Postgiro, beordrad betalning   +2786.50           +0.00           +2786.50
  1930 Checkräkningskonto         +29.50           +0.00            +29.50
    SUMMÅ Tillgångar         +4717.38         +8229.00           +12946.38
Årsbokslut

bokslutsfunktioner

I samband med bokslut ges man här möjlighet att arbeta med en rABalans (generalbalans), en tillfällig (ej registrerad) bokslutsverifikation och officiell balans- och redsultaträkning. Den ordinarie redovisingen för efterföljande år kan fortsätta växelvis med bokslutsarbetet.

Bokslutstransaktionen

Bokslutstransaktionen registreras som en vanlig transaktion. Den registreras inte i bokföringsdatabasen men ligger tillgänglig för användning i rABalans, och i balans- och resultaträkningarna, både de detaljerade och de officiella. Bokslutstransaktionen kan ändras så länge den inte är registrerad. Bokslutstrans Genom att välja Till rABalansen går man vidare till rABalansen och kan studera effekten på resultat- och balansräkningarna. Debet och kredit kontrolleras, och eventuell differens meddelas.

Råbalansen

Rabalans

RABalansen (Generalbalansen) visar alla kontons saldon före och efter bokslutstransaktionen. Om bokslutstransaktionen ändras sker motsvarande ändring här. Från rABalansen kan man gå vidare till resultaträkning eller balansräkning. Man avbryta arbetet varvid transaktionen ligger kvar oförändrad.

Officiell Resultaträkning

OffresoBalALT


Bilden visar förekommande resultatkonton och som bildar underlag för den officiella rapporten. Strukturen för rapporten kontrolleras via en utformningsmall där de konton anges som ska summeras. Man kan också bestämma var summer och delsummor ska visas.

Utforma officiell rapport

Utformningen kontrolleras med hjälp av enlista där varje rad motsvarar en rad i rapporten. Raderna numreras automatiskt av programmet.
Radnumret följs av en radtyp som förklaras nedan. Radtyp D avser en summa av det konto-intervall som anges på raden. Övriga radtyper anger att en summa ska skrivas ut, se tabellen. utformaOFF

Förklaring av radtyp

Summeringskod Funktion
K klass-rubrik; ackumulator för klasssumma och gruppsumma nollställs. Klassrubriken skrivs.
k Klasssumma skrives ut K-rad ska avslutas med k-rad
G Grupp-rubrik; Grupprubriken skrivs. G-rad ska avslutas med g-rad
g Tidigare gruppsumma skrives ut och ackumulator för gruppsumma nollställs.
D Grupp-summa; Gruppsumma skrives ut och ackumulator för gruppsumma nollställs. Grupprubriken skrivs.
Å Åvsnitt start summor nollställs avsnittsumma summa sedan rapportens start eller föreg†ende avsnitt. Å-rad ska avslutas med a-rad
a avsnittsummor skrivs ut
R summa sedan rapportens start skrivs ut ledtext ut föregående avsnitt
X valfri text 70 pos
KTOTYP I (intäkt)/K (kostnad)/T(tillgång)/S (skuld)

Visa, skriv officiell rapport

Resultatet av utformningen visas på skärm och kan då förses med notnummer. Nottexten måste skrivas med ett separat ordbehandlingsprogram.

Officiell Balansräkning

Offmednoter

Behandlas på samma sätt som resultaträkningen, se Officiell Resultaträkning

Klientredovisning

Val av företag

Ett stort antal klienter kan hanteras i samma databas. Växling mellan dessa går snabbt. Klienterna kan behandlas oberoenda av varandra. Genom tillägg för nätverksfunktion kan flera användare arbeta samtidigt. Samma funktioner som beskrivits ovan kan användas.